PL 627611083; 627611949

 ks. Kordeckiego 8; 62-872 Godziesze Małe

Szkolny projekt edukacyjno - wychowawczy „Polskie drogi do niepodległości…”

Adresaci projektu: uczniowie, rodzice i nauczyciele Zespołu Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich;

Czas trwania projektu: marzec 2018 – listopad/grudzień 2018r.;

Autorzy projektu: dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich , rodzice.

Cele ogólne projektu (zgodne ze Statutem szkoły):

 1. Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji.
 2. Kształtowanie i rozwijanie postawy patriotycznej, przy jednoczesnym poszanowaniu dla dorobku innych narodów
 3. Ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności.
 4. Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej. Kształcenie pozytywnych postaw, respektowanie norm społecznych i wychowanie do wartości
 5. Wpajanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi, przeciwstawiania się przemocy. Formowanie poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób
 6. Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia oraz wspólnot: rodzinnej, narodowej i kulturowej.
 7. Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków. Poszanowanie tradycji, historii własnego narodu w tym społeczności lokalnej. Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej.

Cele szczegółowe projektu (zgodne ze Statutem szkoły):

Uczniowie:

 • pielęgnują kulturę i tradycję własnego narodu
 • rozwijają związki z grupą społeczną
 • mają poczucie odpowiedzialności za grupę, do której należą (rodzina, klasa, społeczność lokalna)
 • uczą się zasad demokracji
 • rozwijają umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej, empatii, asertywności
 • przestrzegają praw i obowiązków ucznia
 • rozwijają swoje zainteresowania i pasje
 • stosują w mowie i piśmie piękną polszczyznę
 • reprezentują szkołę w konkursach, zawodach i innych formach prezentacji umiejętności i wiedzy
 • umiejętnie korzystają z elektronicznych nośników informacji (Internet, telewizja)

Wartości, które wpisane są w zadania projektu:

 • patriotyzm;
 • tożsamość narodowa, etniczna i kulturowa;
 • współpraca;
 • otwartość wobec świata;
 • poczucie godności własnej osoby i szacunek dla godności innych osób;
 • samodzielność, odpowiedzialność;
 • ciekawość poznawcza;
 • kształcenie w zakresie porozumiewania się w językach nowożytnych;

Lp.

Zadanie

Termin

Odpowiedzialni

Uwagi

1.

Patriotyzm – różne oblicza (recytacja treści o charakterze patriotycznym)

Marzec/kwiecień

Nauczyciele j.polskiego

Wszystkie  klasy.

 

Prawdy nie można rozstrzelać…- w rocznicę zbrodni katyńskiej.

Marzec/kwiecień

A.Sitko

Projekt gimnazjalny klas II i III.

2.

Gminny konkurs recytatorski – „Poetyckie drogowskazy”

kwiecień

Jak wyżej

Klasy 4-7, szkoły z terenu gminy.

3.

Odzyskanie niepodległości – plakaty w języku angielskim lub niemieckim.

Wrzesień/październik

Nauczyciele j.obcych

Uczniowie klas trzecich gimnazjum.

4.

Witaj maj, pierwszy maj…” – Akademia z okazji świąt majowych.

Kwiecień/maj

D.Chabelska-Kubat

Uczniowie klas II i III gimnazjum.

 

Szkolny polonez.

Kwiecień/maj

Nauczyciele wychowania fizycznego.

Wszystkie klasy.

 

100 utworów na 100lecie – play lista utworów historycznych, patriotycznych itp.

Kwiecień - październik

K.Król

I.Woszczek

Wszyscy uczniowie.

 

Wywiad z trzema patriotami – Chopin, Moniuszko, Bogusławski.

Maj

I.Woszczek

Klasy IV-V.

5.

Wycinanki ludowe.

maj/czerwiec

I.Woszczek

Klasy IV – V.

 

Apele historyczne w odsłonie multimedialnej – święto Żołnierzy Wyklętych, poznański czerwiec, powstanie warszawskie, powstania XIX-wieku, stan wojenny, wydarzenia grudniowe, powstanie wielkopolskie.

Marzec-grudzień

A.Sitko

Wszystkie klasy.

 

Spotkanie z twórcami ludowymi naszej małej ojczyzny.

Maj/czerwiec

I.Woszczek

Klasy IV-VI.

5.

Szkolne obchody Dnia Dziecka – Bieg Niepodległości.

czerwiec

Zespół wychowawczy

Wszystkie klasy.

 

Festyn połączony z wystawą „Matki niepokornych”

czerwiec

Rada Rodziców

Cała społeczność szkolna.

 

Symbole narodowe w grafice.

wrzesień

K.Król

I.Woszczek

Klasy VI-VII

 

Program artystyczny – II wojna światowa.

wrzesień

Nauczyciele j.polskiego

Klasy 6-8.

 

Wycieczka do Poznania – Muzeum Narodowe, Muzeum  Poznańskiego Czerwca, Muzeum Uzbrojenia, Muzeum Armii Poznań, Muzeum Powstania Wielkopolskiego.

wrzesień

A.Sitko

Chętni uczniowie.

 

Zabytki historyczne w najbliższej okolicy – plakat.

Wrzesień/październik

I.Woszczek

III klasy gimnazjum.

 

Bitowanie tekstów patriotycznych – powstanie warszawskie.

Wrzesień/październik

I.Woszczek

Wszystkie klasy.

 

Szkolny konkurs literacki – „To jest moja ojczyzna”

październik

Nauczyciele j.polskiego

Klasy 4-8.

 

Jan Paweł II i jego podejście do patriotyzmu.

Październik

B.Górska-Giczewska

Uczniowie klas 7-8 i III gimnazjum.

 

Od rycerza do komandosa – konkurs plastyczny towarzyszący festiwalowi.

Październik-listopad

I.Woszczek

Wszystkie klasy.

6.

Milionerzy – temat przewodni „Walka Polaków o niepodległość”

październik

W.Janaś

Wszystkie klasy.

 

Gminny konkurs matematyczny na wesoło.

październik

A.Dyonizy

Klasy 4-5.

7.

Gminny Konkurs Historyczny – W 100 rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego”

listopad

A.Sitko

Wszystkie klasy, szkoły  z terenu gminy.

8.

Przedstawienie z okazji 11 listopada.

Październik/listopad

W.Bilska

A.Gawełek

Uczniowie klasy 5ej.

 

Wieczorek Pieśni Patriotycznych dla rodziców i przyjaciół szkoły.

Listopad

I.Woszczek

Wszyscy uczniowie.

 

XIII Festiwal Pieśni Legionowej i Patriotycznej z udziałem Gminnej Orkiestry Dętej (towarzysząca wystawa/konkurs plastyczny).

Listopad

I.Woszczek

Wszyscy uczniowie.

Uwagi:

 • nauczyciele podani w rubryce odpowiedzialni są koordynatorami danego przedsięwzięcia, pozostali nauczyciele włączają się i wspierają;
 • wykazane przedsięwzięcia zostaną zaopatrzone w szczegółowe załączniki;
 • dyrekcja Zespołu Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie;
 • włączanie się w akcje organizowane w ramach programu MEN „Niepodległa”.

Szkolny koordynator projektu – A.Sitko.