PL 627611083; 627611949

 ks. Kordeckiego 8; 62-872 Godziesze Małe

Plan pracy w roku szkolnym 2017/2018

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 w GODZIESZACH WIELKICH
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. M.KONOPNICKIEJ

Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego:

 • Upowszechnianie samorządności jako metody wychowawczej;
 • Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • Budzenie poczucia odpowiedzialności za własne decyzje;
 • Wskazanie na istotę pełnienia ważnych społecznie ról;
 • Uwrażliwienie na potrzebę pracy i wypełniania obowiązków;
 • Zapoznanie uczniów z pojęciem demokracji oraz wynikającym z niej zadań;
 • Organizacja działalności  kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej;
 • Dbanie w całokształcie swe działalności o dobre imię szkoły;
 • Informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach;
 • Współpraca z organizacjami na terenie szkoły i poza nią;
 • Przedstawiania władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów.

Lp.

Zadania do realizacji

Termin

Osoby odpowiedzialne

1.

„Demokracja na co dzień” – wybory nowych władz Samorządu Uczniowskiego.

wrzesień

Opiekun SU, wychowawcy klas

2.

Ustalenie planu pracy na rok szkolny 2017/2018. Przydział obowiązków. Opracowanie planu dyskotek.

Wrzesień/październik

Opiekun SU, Rada SU, przewodniczący sekcji.

3.

Przedstawienie nowych władz samorządu na apelu szkolnym – „Kto jest kim?

Wrzesień

Dyrektor szkoły, Rada SU

4.

Apel poświęcony problemowi terroryzmu na świecie-prezentacja multimedialna – „W rocznicę ataku na WTC”, zapalenie zniczy przy pomniku WTC na Szwacinie.

Wrzesień

Rada SU, opiekun SU

5.

Zagospodarowanie i aktualizowanie tablicy SU.

przez cały rok

Opiekun SU, sekcja kulturalna i dydaktyczna

6.

Współpraca ze szkolną grupą „Młody wolontariusz”.

przez cały rok

Dyrektor szkoły, pedagog szkolny, opiekun SU, opiekun Wolontariatu, wychowawcy klas

7.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych; święto Dzień

Edukacji Narodowej.

październik

Rada SU, Opiekun SU

8.

Uruchomienie Szkolnego Klubu Korepetytorów.

październik

Samorządy klasowe, Rada SU, Opiekun SU, wychowawcy klas

9.

Pomoc w przygotowaniu apelu z okazji 11 Listopada – Święta Niepodległości.

listopad

Opiekun SU, sekcja kulturalna, współpraca z kołem teatralnym i chórem Bel Canto

10.

Akcja edukacyjna w ramach współpracy z UNICEF-em.

listopad

Samorządy klasowe, Rada SU, Opiekun SU, wychowawcy klas

11.

Noc filmowa z przekazem – edukacyjny wymiar kina.

listopad

Samorządy klasowe, Rada SU, Opiekun SU, wychowawcy klas

12.

Akcja charytatywna – zbiórka artykułów /chemii na rzecz dzieci i młodzieży z Domu Dziecka w Kaliszu.

grudzień

Opiekun SU, sekcja kulturalna

13.

„Jest taki dzień” – pomoc w organizacji  Dnia  przy gałązce świerkowej (projekt).

Grudzień

Opiekun SU, samorządy klasowe, Rada SU, świetlica szkolna.

14.

„Podaruj serce” – aktywne włączenie się do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Grudzień/styczeń

Dyrektor szkoły, Opiekun SU, Rada SU

15.

Dyskoteka karnawałowa.

Styczeń

Opiekun SU, wychowawcy klas, samorządy klasowe, sekcja porządkowa, rodzice

16.

Ankieta „Ocena pracy Samorządu Uczniowskiego?

styczeń

Przewodniczący klas, Rada SU, sekcja dydaktyczna.

17.

Apel podsumowujący wyniki w nauce i zachowanie za I okres roku szkolnego. Podsumowanie semestralnej pracy SU.

styczeń/luty

Przewodniczący klas, przewodniczący SU, sekcja dydaktyczna

18.

Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej (wg potrzeb).

przez cały rok

Przewodniczący SU

19.

Uruchomienie „Poczty walentynkowej”– obchody dnia Zakochanych. Konkurs literacki - najpiękniejsze wyznanie miłości.

luty

Przewodniczący SU, kierownik sekcji kulturalnej, Opiekun SU

20.

Mediacje rówieśnicze – jako metoda rozwiązywania szkolnych konfliktów – cykl szkoleń

marzec-maj

A.Sitko, A.Pilarczyk, B.Górska-Giczewska

21.

Wybór najsympatyczniejszej koleżanki  „Miss uśmiechu” – Święto Naszych koleżanek – obchody dnia kobiet w Naszej szkole.

marzec

Przewodniczący SU, sekcja kulturalna, sekcja porządkowa

22.

Akcja „Podaj dalej” – uczniowie przynoszą do biblioteki książki, z których już nie korzystają, a będą mogli skorzystać inni.

marzec

Przewodniczący SU, kierownik sekcji kulturalnej, Opiekun SU, pani bibliotekarka

23.

Akcja Edukacja w ramach współpracy z PAH-em.

marzec

Samorządy klasowe, Rada SU, Opiekun SU, wychowawcy klas

24.

Święto wiosny w Naszej szkole – pomoc w organizacji obchodów pierwszego Dnia wiosny.

marzec

Przewodniczący SU, sekcja kulturalna, sekcja porządkowa.

25

.

Przyznanie nagrody „Cichego bohatera” osobie, która przyczyniła się do dobrej atmosfery w szkole, ale często jest niedoceniania. Przyznanie nagrody uczniowskiej "Przyjaciel szkoły".

Marzec/kwiecień

Przewodniczący klas, sekcja kulturalna, opiekun SU

26.

Konkurs Szkolny Mistrz Ortografii.

kwiecień

Sekcja dydaktyczna, opiekun SU, nauczyciele języka polskiego, wychowawcy klas

27.

Apel multimedialny "Prawdy nie można rozstrzelać - w rocznicę zbrodni katyńskiej".

kwiecień

sekcja kulturalna, opiekun SU

28.

Prima aprilis w Nasze szkole (dzień samorządności) – wybór super uczniów w kategoriach: Super Uśmiech, Super Społecznik, Super Pracuś i Super Sportowiec. Festiwal dobrego żartu – konkurs o tytuł „Super komika”

kwiecień

Opiekun SU, przewodniczący SU, samorządy klasowe, wychowawcy klas

29.

JAN PAWEŁ II – WIELKI POLAK, WIELKI CZŁOWIEK – apel w rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II

kwiecień

Opiekun SU, rada SU, koło teatralne

30.

Dzień Europejski w Naszej szkole (Dzień Europy 9 maja)

maj

Opiekun SU, Rada SU, Szkolny Klub Europejski, koło teatralne, chór Bel Canto

31.

Szkolny Dzień Sportu – szkolna mini-olimpiada.. Dzień Języków Obcych.

czerwiec

Opiekun SU, Rada SU, nauczyciele języków obcych i wychowania fizycznego

32.

Zagrożenia i pułapki współczesnego świata – akcja informacyjna „Bezpieczne wakacje” i „Wolni od nałogów”, "Cyberprzemoc"

czerwiec

Dyrektor szkoły, pedagog szkolny, opiekun SU, policjant.

33.

Pomoc w zorganizowaniu pożegnania klas III.

czerwiec

Opiekun SU, Rada SU

34

.

Apel podsumowujący pracę SU za rok szkolny 2017/2018. Przedstawienie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolnym, przygotowanie sprawozdania z działalności SU.

czerwiec

Opiekun SU, sekcja dydaktyczna, przewodniczący SU

 

Współpraca:

- z Amnesty International – „Maraton pisania listów”

- z UNICEF-em;

- z PAH-em

- CEO

Prace ciągłe: 

 • Wywieszenie aktualnych ogłoszeń i informacji;
 • Organizowanie pomocy koleżeńskiej;
 • Udział w akcjach charytatywnych;
 • Pomoc w przygotowywaniu imprez szkolnych, festynów;
 • Organizacja dyskotek;
 • Organizowanie i kontrolowanie dyżurów dla porządku i bezpieczeństwa w szkole;
 • Organizowanie zebrań SU oraz cyklicznych spotkań Rady SU z panią dyrektor;
 • Cotygodniowe dyżury Rady SU;
 • Zorganizowanie wieczornych maratonów filmowych;
 • Pomoc w organizacji wycieczek szkolnych;
 • Aktualizacja zakładki SU na szkolnej stronie internetowej;

Wolne głosy i wnioski:

Podczas spotkań organizacyjnych SU w miesiącu wrześniu i październiku udało nam wypracować pewne ogólne wnioski, których nie umieściliśmy w planie – dotyczą one całorocznej pracy. I tak chcielibyśmy uruchomić aktywną przerwę (na początek raz w tygodniu, we wtorki, na przerwie poprzedzającej spotkanie z wychowawcą, jedną z form aktywnej przerwy byłaby bijąca popularność belgijka).

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Nr 1 wraz z opiekun SU zastrzegają sobie prawo do zmian w planie pracy wg bieżących potrzeb. Samorząd Uczniowski będzie aktywnie włączał się we wszystkie zadania, projekty realizowane w szkole.

Do planu pracy Rady SU dołączone zostanie w formie załączników: harmonogram dyskotek, regulaminy akcji, harmonogram apeli szkolnych.

 

 

 

Opracował:

Zespół uczniów wchodzących w skład Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem –

 mgr Agnieszką Sitko.

Podpisy:

Przewodnicząca:................................................................................................

Zastępcy przewodniczącej:..................................................................................

Sekcja rozrywkowo-porządkowa:...........................................................................

........................................................................................................................

Sekcja dydaktyczno-kulturalna:.............................................................................

..........................................................................................................................

Rzecznik Praw Ucznia:.........................................................................................

Opiekun SU:.......................................................................................................

 

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Publicznego Gimnazjum w Godzieszach Wielkich zatwierdzono w dniu : ……………………………………………….

  

Podpis zatwierdzającego: ……………………………………………